Polityka prywatności i cookies - Sanmed

Wprowadzenie

Cenimy prywatność użytkowników serwisu internetowego www.sanmed.waw.pl („serwis internetowy”), należącego do Biuro Projektów SANMED sp. z o.o., ul. Gdańska 2 lok. 58/59, 01-633 Warszawa, i innych mediów wykorzystywanych przez nas do informowania o spółce, jej działalności i usługach.

W celu poszanowania Pana/Pani prywatności wdrożyliśmy szereg działań mających na celu jej ochronę.

 1. W niniejszym dokumencie pragniemy poinformować:
 2. – o zakresie i celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i przysługujący w związku z tym prawach oraz stosowanych plikach cookie.
 3. – przepisach regulujące przetwarzania danych osobowych zawiera m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe. Obowiązek informacyjny 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biuro Projektów SANMED sp. z o.o., ul. Gdańska 2 lok. 58/59, 01-633 Warszawa („Administrator”).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres: ul. Gdańska 2 lok. 58/59, 01-633 Warszawa, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@sanmed.waw.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 833 37 90

Pana/Pani dane pozyskiwane są z formularza kontaktowego na stronie www.sanmed.waw.pl

Przez Administratora przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i/lub telefon oraz inne dane, jeżeli zostały przez Państwa podane w treści korespondencji.

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
 2. – w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu kontaktowym lub przesyłania informacji handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody,
 3. – w innym celu, o którym Administrator poinformował a Pan/Pani wyraziliście na to wyraźnie zgodę (otrzymanie kodu rabatowego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 4. – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, tj. wykraczających poza obsługę zapytania lub przesyłanie informacji handlowych  (dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, statystyka prowadzona przez Administratora)  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia informatycznego, poczty elektronicznej i hostingu, usługi doradcze, usługi marketingu. 

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu, w jakim są przetwarzane. W przypadku przetwarzania danych w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym lub w celu przesyłania informacji handlowych Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy dla potrzeb udokumentowania i statystki kontaktów z Panem/Panią. W przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń (określony przepisami Kodeksu cywilnego).

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
 2. – żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do przenoszenia danych polega na możliwości otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pana/Pani danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz prawie żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myślę art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych ma Pan/Pani prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.   

Podanie danych jest warunkiem możliwości zadania pytania przez formularz kontaktowy (co nie wyklucza możliwości kontaktu z Administratorem w inny sposób) i otrzymywania informacji handlowych oraz kodów rabatowych na wskazany adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania jest niemożność zadania pytania w powyższych sposób i otrzymywania informacji handlowych.

 • Pana/Pani dane osobowe:
 • – pozyskane poprzez formularz kontaktowy w serwisie internetowym Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • – pozyskane poprzez formularz kontaktowy w serwisie internetowym Administratora w celu przesyłania informacji handlowych – nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • – pozyskane poprzez aktywność na stronie WWW Administratora – będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane; zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało w następujący sposób: agregowanie danych o aktywności na ww stronie internetowej (odwiedzone podstrony, czas spędzony na stronie, dane demograficzne), skutkiem czego może być personalizacja reklam emitowanych przez Administratora w serwisach internetowych.     

Po zakończeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w pierwotnym celu dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Skontaktuj się

Przedstawimy Ci naszą ofertę i pomożemy wybrać to czego potrzebujesz